Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Eğitimi ve Kursu


Başvuru Evrakları - Eğitim İçeriği - Belge Zorunluluğu
 • BELGELNDİRME ŞARTLARI
 • BAŞVURU EVRAKLARI
 • BELGE ZORUNLULUĞU
 • Hangi belgeler mesleki yeterlilik belgesi yerine geçer? Kimler Mesleki Yeterlilik Belgesinden Muaftır?
  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan; taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacı taşıyan “Taşınmaz Malların Ticareti Hakkında Yönetmelik” 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  DİKKAT: 16 Nisan 2021 CUMA tarihli ve 31456 Sayılı TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 1. MADDE 1 – 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı bendin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 2. Ortaokul veya ilköğretim mezunları Emlak Taşınmaz Ticareti Yetki belgesi alabilmektir. Yetki belgesi alabilmek için öncelikle Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması gerekmektedir.
 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
 3. Başvuru Formu ( doldurulmuş, ıslak imzalı )


 4. Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp BAŞARI NOKTASI‘na iletilmesi gerekmektedir.

  Türkiye'nin 81 ilinde sınav ve belgelendirme süreçleri başlamıştır.
 1. TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK Sayı : 30442 5 Haziran 2018 SALI: Yönetmelik kapsamında Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerektiği belirtilmiştir.
 2. TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK Sayı : 30442 5 Haziran 2018 SALI MADDE 10 – (1) İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.
 3. Başvuru Formu ( doldurulmuş, ıslak imzalı )
 4. TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK Sayı : 30442 5 Haziran 2018 SALI MADDE 22 – (4) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde öngörülen idari para cezası Bakanlığın talebi üzerine yetkili idarelerce; denetime yetkili olanlara bilgi ve belge vermeyen, eksik veren veya denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenler hakkında aynı fıkranın (h) bendinde öngörülen idari para cezası ise Bakanlıkça uygulanır.
 5. TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK Sayı : 30442 5 Haziran 2018 SALI MADDE 22 – (5) İdari para cezalarının uygulanmasında, Kanunun 18 inci maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümler saklıdır.
 6. Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Ticaret Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.
 1. Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlandığı 5 Haziran 2018 tarihinde gelir veya kurumlar vergisi kaydı ya da meslek odası kaydı bulunmak kaydıyla tacirler ile esnaf ve sanatkârlarca bu tarihten önce Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar veya üniversitelerden taşınmaz ticaretine ilişkin eğitim sertifikası mesleki yeterlilik belgesi yerine geçmektedir. 5 Haziran 2018 tarihinden sonra alınan hiçbir sertifika mesleki yeterlilik belgesi yerine geçmemekle birlikte ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezuniyet mesleki yeterlilik belgesinden muafiyet sağlamaktadır.

Öğrenci Çalışmaları